VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Wonen

onzichtbare balk
Gemeente met voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, in alle segmenten
De gemeente geeft als prestatieafspraak mee aan wooncorporaties dat alle nieuwbouw bestaat uit minimaal 40% sociale woningbouw. wonen
We investeren in mooiere en gemengde wijken.De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren. wonen
In de prestatieafspraken met de corporaties zal ook de toewijzing in achterstandswijken geregeld worden, zodat deze voldoende gemengd zijn. We zorgen voor voldoende goedkope voorraad voor woningzoekenden in de gehele gemeente om in te stromen. wonen
We richten een doorstromingsloket op, om doorstroming voor ouderen goed en op maat te regelen. wonenSenioren
We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen. wonen
De gemeente gaat actief vastgoed verwerven, zodat ze zelf ervoor kan zorgen dat leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden worden omgevormd tot woningen. wonen

De gemeente gaat burgers en wooncorporaties betrekken bij het in kaart brengen van wat vraag en aanbod is op de woningmarkt.

– Wooncorporaties vragen we cijfers over vraag en aanbod

– Burgers vragen we ideeën over welke ruimtes nog voor wonen zijn in te richten.

wonenparticipatie
We stimuleren alternatieve woonvormen zoals woon-zorgclusters, woongroepen en creatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen (als dat op korte termijn een oplossing is), Tiny Houses en wonen in leegstaande panden/kantoren. wonen
We zetten eerst in op duurzame renovatie, daarna pas op nieuwbouw. wonen
We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. wonen
De gemeente verlaagt de parkeernormen: in de openbare ruimte willen we juist veel meer inzetten op vergroening, fietsen en spelen voor kinderen. wonen
We bouwen in principe binnen de grenzen van de huidige bebouwing. De gemeente staat geen nieuwbouw buiten de rode contouren toe. wonen
Dakloze mensen krijgen eerst een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van de andere problemen. wonen

De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. We gaan intensiever gebruik maken van regels die al bestaan om uitbuiting van huurders te voorkomen:

– de wet Bibob

– De regel dat verhuurdersvergunning is gekoppeld aan een puntentelling die een maximale huurprijs vastlegt.

wonen
Voor studenten en andere jongeren wordt ook gebouwd. Tegelijkertijd beperken we de ‘verkamering’ waar dit tot overlast leidt. wonenJongeren
De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders en starters. wonenwijkenDiversiteitIntegratie
De gemeente zorgt voor aangepaste woningen voor minder valide mensen en mensen met een zorgbehoefte, zowel mentaal alls fysiek. wonenwijkenDiversiteitIntegratie
Schone, gemengde en veilige wijken met voldoende toegankelijke voorzieningen
De gemeente toetst alle bouwaanvragen op een aantal vaste punten. Als er gebouwd wordt voor mensen, moet dat circulair, duurzaam en natuurinclusief gebeuren. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen. wonenGroen
Een gemeente met schone lucht. Iedere inwoner moet kunnen genieten van natuur (park of toegankelijk natuurgebied)
We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer. Verkeer
Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Verkeer
Bij het beheer van het gemeentelijke groen zijn biodiversiteit, bescherming van planten en dieren en hun leefgebieden een belangrijk uitgangspunt.