VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Sociaal Domein

onzichtbare balk
Inclusieve zorg, zo thuisnabij mogelijk georganiseerd op basis van vertrouwen in plaats van controle en bureaucratie

De gemeente zet in op ontschotting binnen het sociaal domein. Immers, niet de beleidsterreinen, maar de mens staat centraal.

 

Zorg
De gemeente zet in op samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs.

 

Zorg
Gemeente waar ‘Positieve gezondheid’ centrale leidraad is
De gemeente neemt ‘Positieve gezondheid’ als centrale leidraad voor haar werkwijze. Zorg
De gemeente investeert in meer deskundigheid bij diverse ‘poortwachterfuncties’ als huisartsen en consulenten bij keukentafelgesprekken. Zorg
Gemeente waarin er verbinding is tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport
De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door huisvesting. Gebouwen worden multifunctioneel ingericht. Gebouwen waar alléén maar onderwijs, gezondheidszorg of kinderopvang plaatsvinden, zijn verleden tijd. Zorgwonen
De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door overlegstructuren op te tuigen, waardoor betere afstemming kan plaatsvinden. Zorg
Gemeente waar wordt ingezet op preventie van problemen
De gemeente zet in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Vroegsignalering is belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zorg
Gemeente met goede prestaties in de zorg
De gemeente investeert in goede prestatie-indicatoren. Zorg
De gemeente zorgt ervoor dat, wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, er door de zorgverleners wordt gewerkt volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Zorg
De gemeente zet in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Immers, een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. ZorgDiversiteitIntegratieJongeren
De gemeente zorgt ervoor dat zorgverleners meer aandacht gaan besteden aan culturele verschillen tussen jongeren. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vinden namelijk vaak moeilijk hun weg naar Jeugdhulp wanneer ze die nodig hebben Zorg

De gemeente zet zich in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Daarvoor is namelijk tot nu toe te weinig aandacht geweest.

De gemeente maakt zich hard richting het Rijk voor een herwaardering van de zorgsector, met name de Jeugdzorg. Tekorten en onderwaardering van jeugdzorgwerkers moeten voor eens en voor altijd stoppen. Wachtlijsten moeten worden opgelost. Iedereen moet de zorg krijgen die die nodig heeft.

Zorg
De gemeente zet zich ervoor in dat mensen die dat aankunnen, de mogelijkheid krijgen van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs. Zorg
De gemeente maakt mogelijk dat mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten. Zorgwonen
De gemeente zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, zodat zij zich thuis voelen in hun wijk. De gemeente zet in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt. Zorg

De gemeente zet in op ondersteuning van mantelzorgers, en betrekt hen bij de zorgvraag. ‘Respijtzorg’ wordt mogelijk gemaakt: dan draagt de mantelzorger tijdelijk de zorg over aan een vervanger. Deze zorg wordt zonodig vergoed door de gemeente.

 

ZorgMinimabeleid
De gemeente investeert in betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. De gemeente stimuleert dat er meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers. Zorg
Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner. Zorgparticipatie
De gemeente stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleert ze projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur. ZorgCultuur / Toerisme
Gemeente waarin daklozen beter geholpen worden

De gemeente start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten:

  • een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze,
  • extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen,
  • ‘straatadvocaten’,
  • een vast briefadres voor daklozen en
  • extra begeleiding.

wonenZorgMinimabeleid