VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Democratie

onzichtbare balk
Venlo wordt een gemeente die samenwerkt met inwoners en ondernemers
De gemeente gaat haar Omgevingsplannen zodanig vastleggen dat de burger voldoende mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen. participatie
Er wordt een scala aan participatiemogelijkheden ontwikkeld, waaronder digitale mogelijkheden. participatie
Voorstellen voor gemeentelijke besluiten worden zoveel mogelijk in co-creatie vormgegeven. participatie
De gemeente gaat experimenten doen met andere vormen van democratie om visie en beleid voor Venlo de komende tijd vorm te geven. participatie
Venlo draagt zorg voor een laagdrempelige wijze van communiceren met haar burgers. Ook moderne communicatiemiddelen worden hiertoe ingezet. participatie
De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt deze netwerken en raden, onder andere met informatie- en communicatiemogelijkheden. participatie
Er wordt gewerkt met wijkbudgetten: geld waar burgers, via de buurtnetwerken de besteding van mogen bepalen. Ondersteuning door onafhankelijke deskundigheid is van zeer groot belang om te komen tot gedragen opties voor de leefbaarheid van buurt, wijk en gemeente. Dorps- en wijkraden moeten zorg dragen dat ze een goede afspiegeling van de wijk vormen en dat voor hun plannen voldoende draagvlak is. Wijkontwikkelingsplannen /ambitiedocumenten kunnen een bijdrage leveren aan dit draagvlak. participatie
Actieve inbreng in de wijken op alle gebieden zoals wonen, voorzieningen, energie en verkeer en groen/water
De gemeente maakt nog meer gebruik van burgerraden, buurtnetwerken, bewonersnetwerken, om inzicht te krijgen in wat er zich in de wijk afspeelt. participatie